Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Zawiercie)

      Co to jest?

Przedmiot działalności :

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jest prowadzenie w pierwszej kolejności na rzecz Gminy Zawiercie lub na terenie Gminy Zawiercie, a w przypadku rezerw mocy przerobowych także na rzecz innych podmiotów i na innym terenie działalności w zakresie :

1. 23. 61. Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

2. 35. 30. Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ,

3. 37. 00. Z - Odprowadzanie i oczyszczania ścieków,

4. 38. 11. Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ,

5. 38 .12. Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

6. 38. 21. Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

7. 38. 22. Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ,

8. 38. 31. Z - Demontaż wyrobów zużytych ,

9. 38. 32. Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych ,

10. 39. 00. Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

11. 42.11. Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,

12. 42. 21. Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

13. 42. 22. Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ,

14. 42. 91. Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

15. 43. 22. Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych , cieplnych , gazowych i klimatyzacyjnych,

16. 43. 99. Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane , gdzie indziej niesklasyfikowane,

17. 46. 77. Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

18. 47. 19. Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

19. 47. 30. Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

20. 49. 41. Z - Transport drogowy towarów,

21. 68. 20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

22. 68. 32. Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

23. 71. 11. Z - Działalność w zakresie architektury ,

24. 71. 12. Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

25. 81. 10. Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

26. 81. 21. Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ,

27. 81. 22. Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

28. 81. 29. Z - Pozostałe sprzątanie,

29. 81. 30. Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

30. 85. 59. B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

31. 85. 60. Z - Działalność wspomagająca edukację,

32. 96. 03. Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.

Szukaj w tym dziale: